Page Viewers
3013302
Register information
Họ & Tên:  
Tuổi:  
Địa chỉ:  
Điện thoại liên hệ:  
Email:  
Mô tả trình trạng:  
Nội dung yêu cầu:  
Note: Please enter all information into the field to send!
Nhân Tâm Dental clinic

Address: 807, 3/2 Street, Ward 7, District 10, Ho Chi Minh City, VIETNAM

Tel: (+84) 82 3957 0229 - (+84) 82 3957 5569  
Mobile: (+84) 903632701 - (+84) 938344970

Email: drnhan@hotmail.com; drnhan1@gmail.com
Website: 
www.nhakhoanhantam.com  ; www.implantvietnam.info  

 

Nhan Tam Dental Clinic – Dental Implant And Cosmetic Restoration
Address: 807, 3/2 Street, Ward 7, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam - Tell: (+ 84) 28 3957 0229 –  (+84) 28 3957 5569 . Mobile (+84) 903.632701 (+84) 938.344970 
Website: www.nhakhoanhantam.com - www.implantvietnam.info - Email: drnhan@hotmail.com – drnhan1@gmail.com - Copyright © 2008 by Nhan Tam Dental Clinic